top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de opdrachtnemer: Bouwbedrijf Bootman & Bouwmeester
b. de opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
c. het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.
d. het werk: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
e. dag: kalenderdag.
f. werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
g. offerte: de schriftelijke aanbieding.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1  Tenzij schriftelijk ander overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle, waaronder begrepen toekomstige, offertes en tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2.2 In de offerte van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasselijkheid niet opzij worden gezet. Ook indien bij opdrachtbevestiging de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart, dan wel bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, geldt dat niettemin de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing zijn.

 Artikel 3 Aanbod

3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is gedurende 30 dagen na dagtekening geldig waarna hij vervalt, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.2  Alle offertes geschieden volgens bestek en/of prijsaanvraag.
3.3 De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie. - Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht. - Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. - Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de opdrachtnemer opgave van het uurtarief en, indien overeengekomen,

 

van de eenheidsprijzen van benodigde materialen en materieel.
3.4 De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.5 Indien na een aanbieding een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
4.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd, behoudens voor zover het te verrichten meerwerk betreft.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer
5.1 De opdrachtnemer zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Voor werkzaamheden verricht buiten de normale werktijden is een meerprijs verschuldigd.
5.2 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe terzake deskundige personen.
5.4 Ingeval de opdrachtnemer de opdrachtgever terzake heeft gewaarschuwd, en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op deze ondergrond.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in lid 6.3. moeten de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6.5 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen is.
6.7 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water alsmede de overige nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening.
6.8 De opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan.
6.9 Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Arbeidsinspectie gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.
6.10 Opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw gebracht kunnen worden.
6.11 Het personeel van de opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.
6.12 De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt.
6.13 Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch- en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.
6.14 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
6.15 De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover de opdrachtnemer.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van de opdrachtnemer geldende werkomstandigheden en arbeidstijden.
7.2 Indien na de datum van de aanbieding één of meer van deze prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
7.3 Indien de opdrachtnemer van dit recht gebruik wenst te maken, zal hij aan de opdrachtgever opgave verstrekken van de relevante prijsbepalende factoren, zijnde als regel de loonfactor en de materiaalfactor (L ...%; M ...%).
7.4 De verrekening van loonkostenwijzigingen vindt plaats door middel van periodieke vaststelling van het wijzigingspercentage, als volgt:

Hierin is L1 het gemiddeld loonniveau per de datum van aanbieding, L2 het gemiddeld loonniveau per de datum van wijziging. Als loonniveau op de respectievelijke data zullen gelden het gemiddeld loonkostenniveau op grond van de CAO Bouw en Infra.
7.5 De verrekening van materiaalprijzen vindt plaats op basis van indexcijfers van de producentenprijzen Afzet Binnenland, zoals deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek worden vastgesteld. Het wijzigingspercentage wordt vastgesteld als volgt:

Hierin is M1 het prijsindexcijfer, M2 het prijsindexcijfer per de datum van de wijziging. 7.6 Elke van de opdrachtnemer uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast. Het percentage wordt vastgesteld naar de op de datum van de betreffende termijnfactuur geldende normen en indexwaarden één en ander volgens de onder 7.4 en 7.5 gegeven formules. Verrekening over gedeelten van termijnfacturen vindt niet plaats.

Artikel 8 Meerwerk en Wijzigingen
8.1 Meerwerk moet worden verrekend, ook indien het niet schriftelijk is opgedragen.
8.2 Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt deze datum verlengd met de duur van het meerwerk.

Artikel 9 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
9.1 Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt deze in de overeenkomst uitgedrukt: - hetzij in een aantal werkbare werkdagen; - hetzij in een aantal werkdagen, werkweken of werkmaanden; - hetzij door een bepaalde dag te noemen.
9.2 Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
9.3 Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
9.4 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de opdrachtnemer. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het, door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, kan van de opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft hij recht op termijnverlenging.

Artikel 10 Opneming en goedkeuring
10.1 Zodra de opdrachtnemer van mening is dat het werk voltooid is zal het werk worden opgenomen.
10.2 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in beginsel binnen acht dagen na de dag waarop de opdrachtnemer van mening is dat het werk is voltooid.
10.3 De opneming vindt plaats door de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer en strekt ertoe, te constateren of de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
10.4 Nadat het werk is opgenomen, wordt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zevende lid, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
10.5 Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan de opdrachtnemer verzonden, dan wordt het werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
10.6 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.
10.7 Kleine gebreken, die gevoeglijk kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn.

Artikel 11 Oplevering
11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig artikel 10 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
11.2 De opdrachtnemer is verplicht de in artikel 10, achtste lid, bedoelde kleine gebreken te herstellen.
11.3 Voor zover op grond van het tweede lid werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, komen deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de werkzaamheden het herstel van uitvoeringsfouten betreffen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid na oplevering
12.1 Na oplevering is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de opdrachtnemer van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.
12.2 De rechtsvordering uit hoofde van het in het eerste lid bedoelde gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van vijf jaren na het verstrijken van de onderhoudstermijn.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt waardoor van de opdrachtnemer niet kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, dan heeft de opdrachtnemer recht op termijnverlenging, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder te verstaan o.a.: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen; molest; brand; werkstaking; uitsluiting; vandalisme; oproer; bezetting (ook door krakers); atoomkernreacties; oorlog; weersomstandigheden.
13.3 De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden al die nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.

Artikel 14 Zekerheid
14.1 De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
14.2 De opdrachtnemer kan ook na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
14.3 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval de opdrachtgever: - in surséance van betaling verkeert; - in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15 Betaling in termijnen
15.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

Artikel 16 Eindafrekening
16.1 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
16.2 De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meerwerk. 
16.3 Eventueel reeds betaalde termijnen worden in mindering gebracht op de verschuldigde hoofdsom. De berekening van de door opdrachtgever aan de opdrachtnemer te vergoeden Omzetbelasting geschiedt afzonderlijk.
16.4 Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen twee weken na dagtekening van de rekening. 

Artikel 17 Niet nakoming betalingsverplichting
17.1  Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
17.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 15 lid 1 en artikel 16 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
17.3 De opdrachtnemer is na verloop van de in artikel 15 lid 1 en artikel 16 lid 4 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtnemer hiertoe overgaat, komen de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
17.4  Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet. 
17.5 De opdrachtnemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
17.6 Indien de opdrachtnemer een door hem aan de opdrachtgever verschuldigde  schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de opdrachtgever hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de opdrachtnemer niet binnen twee weken na dagtekening van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. 
17.7 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen in mindering op de hoofdsom.
17.8 Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan de opdrachtnemer, te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te goed te hebben van opdrachtnemer.

Artikel 18 Intellectueel eigendom
18.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. blijven zijn eigendom.
18.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 19 Risico- en Eigendomsvoorbehoud
19.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht van eigendom voor terzake van alle geleverde materialen, onderdelen daarvan dan wel gereedschappen voorzover de geleverde materialen nog niet zijn verwerkt.
19.2 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen - bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden - ter plaatse van het werk respectievelijk op het bouwterrein zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever het risico van schade, van welke aard dan ook aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, daaronder begrepen de schade op grond van ontvreemding, brand, waterschade en molest. Zulks lijdt uitzondering indien en voorzover opdrachtgever kan aantonen dat beschadiging door welke oorzaak dan ook het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer 

Artikel 20 Aansprakelijkheid
20.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer of diens ondergeschikte.
20.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot EUR 5.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak.
20.3 Met inachtneming van het voorgaande lid van dit artikel, zal de door Opdrachtnemer te vergoeden schade nimmer méér bedragen dan de factuurwaarde van de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
20.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. 20.5 Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade ten gevolge van de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens en het niet of niet tijdig verstrekken van gegevens en/of documenten, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of voor hem werkzame derden.
20.6 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.

Artikel 21 Geschillen
21.1 De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die direct of indirect voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 22 Toepasselijk recht
22.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

bottom of page